StayHome StaySafe - Fight Covid19 Together

Welcome to D.I.Y.Me Picture

D.I.Y.Me เกิดขึ้นจากความชื่นชอบในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆด้วยฝีมือของตนเอง 

ในความเชื่อที่ว่า "ใครๆก็ทำได้"